هیهات منا الذلة

هیهات منا الذلة

نبودن بهتر از بودن
اگر در سایه ذلت بیارامی
اگر اسفندیار جان
به تیر گز فرو بخشی
به از عمری هزاران ساله در زی خمار خفت و خواری
به مردستان خون
غیوران احد ،شیران عاشورا
فروخفتند در خون تا ذلت را
به آهنگی فرو رانند از دشت رشادت
که مردن جامه ای خوشتر ز ذلت بود مردان را
نفس گر در هوای مرد دون باشد
شهادت زینت مردان مرد است
به غار نیستی گر بخوابی صد هزاران سال
ز دقیانوس ذلت به

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

فائزه هاشمی بدون روتوش ...

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶ ب.ظ

فائزه هاشمی


((من نسبت به پدرم مستقلم)) شاید این کلیشه ای ترین جملات یک آقازاده باشد اما فائزه هاشمی رفسنجانی هیچ گاه وابستگی اش به پدر را انکار نکرده است وپدر نیزهمیشه پشت دخترراداشته است.او قطعا" جزو ١٠ آقازاده جنجالی دنیاست. ردیف شدن ساختارشکنی هایی مانند دوچرخه سواری بانوان وجنجال هایی مثل دادگاه و بازداشت و ماجراهایی مثل انتخابات مجلس پنجم و ششم او را در این جایگاه قرارداده است. فائزه را می توان ((جلوه خصمانی)) و یاهمان (روی قهرآمیز) اکبر هاشمی رفسنجانی دانست. او هرجا که پدر لازم می بیندوارد صحنه می شود و باپشتوانه سیاسی واقتصادی خانواده ولابی های موثر پدر عمل می کند. جدال خصمانه با نیرو های مذهبی بر سر دوچرخه سواری بانوان-دعوا باجناح راست بر سرلیست مجلس پنجم و ظهور کارگزاران سازندگی-ماجراهای مجلس پنجم ودفاع ازکرباسچی-انتشار و تعطیلی روزنامه زن-دعوا با حزب مشارکت بر سرلیست مجلس ششم وحتی انتقاد ازحزب جمهوری اسلامی دردهه ۶٠ و ماجرای فوت آیت الله لاهوتی جلوه هایی ازورود او به نمایندگی از پدر است.

 

١-حمایت هایی فراترازجنس پدر-فرزندی

 ((من پشتوانه محکمی دارم که دروجودصراحتم بی تاثیرنیست)) این پاسخ فائزه هاشمی به یک دانشجودردهه٧٠ودرشرایطی که ساختارشکنی های وی اعتراضات زیادی رادرسطح جامعه برانگیخته بودبه خوبی نشان دهنده سطح حمایت های پدر خانواده ای است که حاضراست درهرشرایط وبه هرقیمتی ازکارهای فرزندانش دفاع کرده یاسعی درتوجیه آن کند.هرچندکه درحال حاضربیشترین حمایت های هاشمی رفسنجانی متوجه پسرلندن نشین خود-مهدی-است امامروری بر وقایع دهه ٧٠ نشان می دهدکه دختر کوچک خانواده نیز از حمایت های مطلق پدربی بهره نبوده است.حتی اگر فائزه درجمع دانشجویان پسرگفته باشد: ((دخترمن موناهم می تواندبه خواستگاری یک پسربرود! )) حتی اگر دوچرخه سواری زنان رابا کت و دامن در خیابان با دین و عرف متضاد نخواند! حتی اگر در بازدید از کشور مصر بر سر قبرشاه معدوم برود و یا فرح دیبا او را ((زنی بسیار مدرن و پیشرفت گرا)) بخواندتوصیف پدر از دختر اینگونه خواهدبود:((به نظرمن فائزه زنی مسلمان و انقلابی است! کارهای او را در زمینه ورزش درست می دانم و دیگران به اوظلم کردند!))

 

٢-دوچرخه سواری زنان باکت ودامن!

اومعتقد بود که استفاده ازدوچرخه همچون دیگروسایل نقلیه هیچ گونه منع قانونی برای بانوان ندارد! حتی یکی ازروزنامه های آن زمان به نقل ازاونوشته بودکه فائزه هاشمی باند ویژه ای را برای دوچرخه سواری بانوان تهیه کرده و درحال گرفتن مجوز موتورسواری برای آنان است! این سخنان اعتراض گسترده مردمی و روحانیون وبه خصوص ائمه جمعه سراسر کشور را به دنبال داشت اما او که پشتوانه محکم پدر را به همراه داشت از این مواضع عقب نشینی نکرد چند سال بعد دوباره مدعی شد: به نظرمن دوچرخه سواری بانوان از نظر شرعی مشکل ندارد. چرا بانوان نباید دوچرخه سوای کنند؟!

 

٣-کت و دامن به عنوان حجاب کامل!

او در مهرماه ٧٧ دردانشگاه علوم پزشکی اراک گفته بود : "((من هیچ حساسیتی روی نوع پوشش ندارم ومعتقدم کت ودامن گشادومانتوهم می تواندحجاب کامل باشد!)) اما دلیلی که برای سخنان خود می آوردجالب است: ((اگر کت و دامن و مانتو حجاب محسوب نمی شود پس چگونه کارکنان نمایندگی های ایران درخارج ازکشور از این نوع پوشش استفاده می کنند؟)) چندروزبعدخانواده های معظم شهدا با تجمع در مقابل دفترکاروی نسبت به این سخنان ضد ارزشی واکنش نشان دادند.درهمان ایام درسخنانی ضمن ذوق زدگی از استقبال روزافزون خانم ها و به خصوص دختران جوان از وسایل آرایشی درسطح جامعه اظهارداشت: ((هنوز هستند کسانی که فکرمی کنند توجه به مسائل آرایشی جزو مسائل زینتی وتفنی است!))

 

۴-تشکیل حزب کارگزاران

ماجرای تشکیل این حزب ازآن جهت با فائزه ارتباط دارد که موسسین و بنیانگذاران این حزب معتقدند اگرجامعه روحانیت مبارزدرآستانه انتخابات مجلس پنجم می پذیرفت که فائزه و ۴ نفردیگر از نزدیکان رئیس جمهور وقت را در لیست خود بگنجاند این حزب هیچ گاه شکل نمی گرفت. در همین رابطه هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف درباره علت تشکیل کارگزاران ضمن تاکیدبراینکه نطفه اولیه آن برخلاف اراده اوبسته شده تصریح کرد:((پایبند نماندن شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به مصوبه تشکیلاتی خوددررابطه بانحوه شرکت درانتخابات مجلس پنجم باعث تاسیس کارگزاران سازندگی شد.)) امادرمقابل ناطق نوری که درآن زمان درشورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزعضویت داشت این موضوع راازسوی نزدیکان هاشمی صرفا"یک بهانه دانسته ومعتقدبودتشکیل این حزب یک برنامه ازپیش تعیین شده بود:((یقینا"درمورداین جریان قبلا"برنامه ریزی ومطالعه شده بودزیرایک حزب به این زودی تشکیل نمی شودونمی تواندبه این سرعت آنچنان سریع واردمیدان شودوتبلیغات گسترده ای راه بیندازد.آقای هاشمی دریک مقطعی به من گفتندفائزه راهم درلیست بگذارید.من گفتوپم اصلا" جامعه روحانیت بااین تفکرنمی سازد.آقای مهدوی کنی ودیگران ایشان راقبول نمی کنند.درواقع معرفی این نامزدهابهانه ای برای اعلام موجودیت کارگزاران بود.)) اما نکته ای که درباره کارگزاران نبایدازنظردورداشت فقدان دغدغه عدالت دراین حزب وآرمان هایش بود.مرورمصاحبه هاوسخنان فائزه به عنوان عضوشورای مرکزی این حزب درسراسردهه٧٠ نشان می دهدازمعدودکلماتی که وی به کاربرده واژه عدالت است.اودرپاسخ به این سوال که نظرشمادرباره کمرنگ شدنآرمان های اسلامی وبی توجهی به عدالت اجتماعی در حزب کارگزاران چیست می گوید:((اینکه عدالت درشعار ما نیامده به خاطراین بوده که اصلا"خاصیت شعارهمین است که بتوانددرکوتاه ترین جمله یاکلمه پربارترین معانی رابیان کند!اگرکمی واقع بینانه بیندیشیم صدهاپروژه مهم وزیربنایی درکشورافتتاح وموردبهره برداری قرارگرفته است مابایدچشممان رابرروی واقعیت ها باز نگه داریم!))

 

۵-حضوردرمجلس پنجم

فائزه هاشمی درمصاحبه ای اعتراف کرده بودکه کسب رای دوم تهران توسط وی مهمترین دلیلش دختررئیس جمهور بودن وی بوده واین که اکثرمردم به خاطرپدرش به او رای داده اند. وی تاکیدمی کند : اگر فرزند رئیس جمهور نبودم به این زیادی رای نمی آوردم.

الف)تصویب سخت اعتبارنامه: سخنان وعملکردچندساله فائزه پیش ازمجلس واعتراضات گسترده مردمی به اوموجب شدتادرآغازمجلس پنجم برخی ازنمایندگان درصلاحیت اوبرای نمایندگی مردم تشکیک کنند. ازجمله این نمایندگان مرحوم حجت الاسلام فاکر نماینده مردم مشهد در مجلس بود که هنگام طرح اعتبارنامه فائزه در حالی که برروی میز می کوبید از جای برخاست و گفت: ((من به احترام آقای هاشمی به اعتبارنامه ایشان اعتراض نمی کنم.))

ب)دفاع ازشبکه اختلاس شهرداری: ازجمله مهمترین موضوعات دردهه٧٠دستگیری غلامحسین کرباسچی شهردار تهران وبرخی ازشهرداران مناطق به جرم اختلاس دربیت المال بود.ازآنجایی که کرباسچی هم حزبی فائزه ودبیرکل حزب کارگزاران محسوب می شدفائزه دراقدامی عجیب مراسم حمایت ازکرباسچی به راه انداخته وضمن اینکه محاکمه سریع شهرداررابه مصلحت ندانست تاکیدکردکه نتیجه محاکمه اوهرچه باشدفاقدارزش قانونی است!

ج)ماجرای کوی دانشگاه: در پی توقف روزنامه سلام که تحت مدیریت موسوی خوئینی هابود فتنه ١٨تیر و اغتشاشات چند روزه در تهران کلیدخورد. در همان زمان برخی شواهد به روشنی از همراهی برخی مسئولین دولتی وتحریک اغتشاشگران توسط آنان خبر می دادتاجایی که برخی منابع به وجودبی سیم های وزارت کشوردرمیان اغتشاشگران اشاره می کردو از آنجایی که درآن زمان مصطفی تاج زاده-عضوسازمان مجاهدین انفلاب اسلامی-معاونت سیاسی وزارت کشوررابرعهده داشت این گمانه هاتقویت شد.قطعا"بازگشایی پرونده١٨تیرورسیدگی به گزارش مجلس وقت وارائه آن به مردم وهمچنین نقش فائزه دراین بحران ابعادبیشتری راازاین فتنه وسهم برخی مدیران دولت اصلاحات درآن روشن خواهد شد .

 

۶-روزنامه زن و جنجال های مطبوعاتی

فائزه درسال ٧۶ و در دوره وزارت عطاءالله مهاجرانی توانست مجوز اولین روزنامه مربوط به زنان راکسب کند اما انتشار یکساله این روزنامه به قدری حاشیه داشت که در نهایت هاشمی رفسنجانی هم به این نتیجه رسید که دخترش قدرت اداره روزنامه را ندارد و به او توصیه کردکه روزنامه راتعطیل کند. حضور افراد و خبرنگاران ناباب به تعبیر آقای هاشمی-چاپ و انتشار پیام نوروزی همسرشاه مخلوع-مصاحبه بابرخی افراد ضدانقلاب درخارج از کشور و انتشار اخبارکذب درباره مسئولین بخشی از عملکرد یکساله این روزنامه به حساب می آیدکه موجب شد چندین بار پای فائزه به دادگاه بازشود .

 

 

٧-نظر فائزه هاشمی درباره وزیر زن

در دوران اصلاحات که بیشترین شعارهای فمینیستی سرداده می شدحداکثرحضوربانوان درکابینه-معاون رئیس جمهوری بود.ازجمله کسانی که دردوران اصلاحات بروزارت زنان بسیارتاکیدکرده وآن رابارهاازرئیس جمهورخواسته بودفائزه هاشمی بود.اودراینباره تصریح کرده بود:((امیدوارم زنان در کابینه حضور پیدا کنند وفرصتی تازه به بانوان کشور داده شود تا توانایی های خود را به اثبات برسانند. پیشنهاد من اینست که خانم ها حتما" در هیات دولت حضور داشته باشند چون در جمهوری اسلامی تاکنون زنی به عنوان وزیر نداشته ایم.)) این امر در دولت دهم محقق شده است

 

٨-دعوا با مشارکت و عدم راهیابی به مجلس

موج تخریب هاشمی ازسوی اصلاح طلبان که پس ازدوم خردادشروع شده بوددرآستانه انتخابات مجلس ششم بیشترشدو علاوه برهاشمی فرزندانش رانیزدربرگرفت.به همین خاطرفائزه که درانتخابات گذشته دوم شده بودازراهیابی به لیست ٣٠نفره جبهه مشارکت بازماند.اودرپاسخ به این کارجبه مشارکت رابه انحراف ازاصلاح طلبی متهم کردوگفت: ((متاسفانه پس ازدوم خرداداهداف اصولی توسط برخی گروه هامنحرف وتوسط جبهه مشارکت به فراموشی سپرده شد.آن هاهر روشی رادنبال می کنندتابه هدفشان برسندومن وظیفه می دانم که دربرابرآن هابایستم.)) ... فائزه که دراغتشاشات خیابانی ایام پس ازانتخابات ریاست جمهوری پای ثابت به حساب می آمددریکی ازاین تجمعات به ناکامی اش درانتخابات مجلس ششم اشاره کردوضمن توهین به مردم می گوید:((من یه دوره میشم نفراول تهران یه دوره اصلا"رای نمیارم.این یعنی چی؟ ماقهرمان سازواسطوره کش هستیم.آدم هارومی بریم بالا از اونجا پرت می کنیم پایین چون بخش زیادی ازمردم ما عوام اند!)) دموکراسی توسط فائزه اینچنین ترجمه می شودکه اگرمردم به وی رای دهندآگاه وباشعورندواگراوراانتخاب نکنندعوام نامیده می شوند

 

٩-دوران سکوت و لندن نشینی

((من ازمردم ناامیدشدم.)) او علت انزوای خودرادرسال های اخیراین گونه شرح می دهد: ((ازانتخابات مجلس ششم درسال٧٩که من رای نیاوردم ذیگرخبری ازمن نیست.به همین دلیل انگیزه واعتقادات خودبه یکسریازمسائل راازدست داده ام رای نیاوردن تاثیرزیادی برمن گذاشت.باور نمی کردم مردم به من رای ندهند.باخودم گفتم وقتی مردم مرانمی خواهند چرابایدتلاش کنم.طبیعی بودکه مناعتمادم رابه مردم ازدست بدهم.من ازمردم ناامیدشدم!)) او در سال١٣٨٣به لندن رفت و همزمان با این سفرموج جدیدی ازشایعات رابه وجودآوردکه مهمترین آن شایعه طلاق اوازهمسرش حمیدلاهوتی بود. شایعه ای که فائزه آن راتکذیب می کندامارابطه سردخودوهمسرش رااینگونه شرح می دهد:((سال83به همراه فرزندانم و بدون شوهرم رفته بودم انگلیس.گاهی همسرم به آنجا می آمد و گاهی من به ایران می آمدم.)) سخن دیگراوکه با استقبال زیاد رسانه های ضدانقلاب مواجه می شود اشاره به نحوه مرگ پدرهمسرش آیت الله لاهوتی است که برای نخستین بار مدعی می شود که وی رادرزندان مسموم کرده و به قتل رساندند! نکته ای که با مراجعه به خاطرات سال 60 پدرش را زیرسوال می برد.


منبع : رمز عبور / روزنامه ایران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی